Spiegelspel Intensive®

Wil je weten wat je kernkwaliteiten zijn en wat je levensopdracht is?

Wil je weten hoe je gelukkig kunt zijn, kunt bereiken wat je wilt? Wil je jouw zelfkennis verhogen en weten wie je ten diepste bent? Dan is het Spiegelspel® een goede manier om hier inzicht in te krijgen.

Met het Spiegelspel® werken we met het gegeven dat JIJ degene bent die jouw leven leidt en niemand anders. Jij ademt, jij staat iedere ochtend op, jij neemt beslissingen, jij bepaalt wat je doet en met wie en wanneer. De wereld is jouw huis, jouw speelterrein, de ruimte waar zich alles afspeelt. De mogelijkheden zijn talloos en ongekend. Jouw levensduur is de tijd die je krijgt om te doen wat je moet doen hier op aarde. Je hebt een leven, tijd en ruimte. Hoe kun je er nu voor zorgen dat je dit als zinvol, vreugdevol en ontspannen ervaart? Dat je vrijheid ervaart in je denken, voelen, keuzes maken, spreken en handelen? Dat je jouw unieke grenzen kent én je valkuilen en schaduwkanten herkent en er zó mee kunt omgaan dat je het niet als beperking ervaart?

De kracht van het onbewuste

Hoe kun je er achter komen wat dat is? Wat is jouw bestemming? Jouw missie, je droom?

We kunnen deze informatie uit het onbewuste ophalen. Het onbewuste bevat een schat aan informatie. Recentelijk is er veel onderzoek gedaan naar de kracht van het onbewuste en het blijkt dat de verhouding tot het bewuste wel 1: 200.000 of zelfs veel meer is.

De nadruk ligt in onze maatschappij sterk op de 1 van het bewuste. Natuurlijk hebben we ons bewustzijn nodig als gereedschap om ons leven te kunnen vormgeven. En tegelijkertijd is het goed om te beseffen dat het zeer relatief is. De belangrijkste en invloedrijkste keuzes en daden worden namelijk onbewust gestuurd. Niet alleen het positieve, ook het negatieve. Met wie je door het leven wilt gaan, welk huis je koopt, met wie je trouwt, of je kinderen wilt en met wie, welke studie je gaat doen, wat voor werk je wilt doen: deze ingrijpende beslissingen neem je met je ‘buik’ waarin je ziel of je spirit huist. Buikgevoel of de intuïtie is veelal doorslaggevend voor een definitieve keuze en het verstand gaat achteraf zijn best doen om te verklaren waaróm. Het gezonde verstand inzetten is uiteraard belangrijk én het is goed te beseffen dat de wezenlijke informatie uit het onbewuste komt en vooraf gaat aan de werking van het bewuste.

Daarom is het van belang om te leren tappen uit die enorme Bron van wezenlijke informatie die de blauwdruk van ons leven bevat. Waar we als het ware een foto kunnen maken van wie we ten diepste zijn. Jouw spirit staat continue in verbinding met die grote spirit, de Bron waar iedereen op aangesloten is, waar wij vandaan komen en waar we naar terugkeren. Waar we ten diepste allen Eén zijn in de spirit.

Business spiritualiteit

Business spiritualiteit heeft hier mee te maken: dat wij in ons werk als ondernemer, in onze business, onze missie kunnen vervullen. En de missie overstijgt altijd het werk. De missie is namelijk op vele niveau’s te vervullen. Op het persoonlijke, interpersoonlijke en bovenpersoonlijke niveau. Het werk is daar een onderdeel van én niet alles. Met het Spiegelspel® kijken we dus niet alleen naar het werkgerelateerde deel van je leven, maar komt je leven in alle dimensies voorbij. Het is een heel persoonlijk en in die zin intiem spel.

Jouw spirit kan de taal uit het onbewuste verstaan. Dat kan door het symbolisch bewustzijn te activeren. Het symbolisch bewustzijn is als het ware het vertaal instrument tussen het onbewuste en het bewuste.

Hoe activeren we het symbolisch bewustzijn? Het kan op verschillende manieren.

  • Associëren

We gaan o.a. associëren met woorden. Als begeleider vraag ik spontane reacties op woorden. En deze reactie zegt heel veel over wat er in jouw persoon leeft en speelt. Iemand kan reageren met een oordeel of ergernis. Met bewondering of ontzag. Met een schaamtevol zwijgen omdat het woord aan een taboe raakt. Met herkenning, blijdschap, passie, felheid en sprankeling. Al deze reacties bevatten veel richtingwijzers naar wie jij bent, je krachten, je innerlijke drijfveren en missie. Al deze spontane reacties (waar het verstand dus niet tot nauwelijks de tijd krijgt er over heen te gaan) brengen we in kaart. Door vragen te stellen over deze reacties en dóór te vragen komt aan het licht wat iemand van binnen beweegt.

  • Dromen, ontroering, taboes, bewondering, allergie

Vrij associeren is dus een manier. Ook dromen bevatten veel informatie. En de momenten dat je huilt en ontroerd bent. Daar ligt je schat; daar zijn richtingwijzers naar je missie te vinden. We gaan na wanneer er angst is, of er in je leven ergens een taboe op rust, wat en wie je ergert en irriteert, voor wie je bewondering hebt, waar je blij en gelukkig van wordt, wat je energie en bruis geeft, waar je rustig en evenwichtig van wordt, waar je innerlijke stilte vindt.

Al deze informatie samen bevat je talenten en missie. Door middel van het Spiegelspel® filteren we de talenten eruit.

EigenWijsheid

Ik geloof in de EigenWijsheid van mensen. Ik help ze hun eigen bron van levenskracht en waarde aan te boren, laat ze hun eigen kern, essentie ervaren.

Ik help hen met het ontdekken van hun unieke talenten en levensdoel én ik geef inspiratie om deze talenten in te zetten en hun doelen te bereiken. Ik geef impulsen om op de uitgezette koers van het hart te blijven en tijdig bij te sturen als dit gewenst is.

Het pad van de held is ongebaand en uniek. Geen één persoon heeft hetzelfde pakket talenten en dezelfde missie. Geen één mens heeft hier op aarde hetzelfde te doen.

Wat zijn de spelregels?

Om het Spiegelspel® te kunnen spelen wordt er openheid en bereidheid gevraagd om eerlijk naar jezelf te kijken. Openheid en bereidheid om in de spiegel van jouw ziel te kijken en te (h)erkennen wat daar is. Het verlangen om jezelf beter te leren kennen en om te leren kiezen voor vreugde, vrijheid, liefde, gezondheid, vrede, onschuld, geluk.

Op speelse en oordeelloze wijze spiegel ik jouw innerlijke bewegingen en motivatie om te denken wat je denkt, te dromen wat je droomt,  te doen wat je doet, te durven wat je durft.

Wat heb je nodig?

Je hoeft je niet voor te bereiden, want alles wat je weten moet, draag je met je mee.

Er is geen specifiek opleidingsniveau vereist of een bepaalde (levens)ervaring. Alleen het verlangen om jezelf te verlossen van lijden, van spanning, van belemmerende overtuigingen, van alles wat je weerhoudt om gelukkig te zijn en je unieke missie te vervullen.

Hoe lang duurt het?

Afhankelijk van de mate waarin iemand gewend is aan zelfreflectie te doen, hebben we een dagdeel tot een dag nodig om de blauwdruk van de persoon in kaart te brengen. (6-8 uur) Vervolgens kun je een Spiegelcoaching®traject volgen van een aantal dagdelen om de verkregen inzichten en opgedane kennis stevig in je systeem te verankeren.

Wat brengt het?

– Het Spiegelspel® / een Spiegelcoaching®proces geeft een mindshift, een verschuiving in het bewustzijn. Je leert anders naar de wereld in je en om je heen kijken. Je krijgt een bewustwordingsboost. Omdenken (opbouwend denken) en stroomtaal (opbouwende taal) horen hierbij.

– Je leert vertrouwen op de perfecte ontvouwing van je zielsplan, jouw missie, jouw levensopdracht. Je leert energielekken te dichten en energiebronnen aan te boren. Je verhoogt je bewustzijn. Je leert te zien waar het nu wérkelijk om draait, wat de kern is. Het gaat om persoonlijkheids-ontwikkeling en het gevolg is dat je leert kiezen voor wat jouw leven opbouwt en versterkt en succesvol maakt. In de praktijk komt dit neer op het gevoel van meegaan met de flow, makkelijker problemen kunnen oplossen, omdat je de observer positie leert in te nemen en de helikopterview praktiseert.

– Je leert volcontinue de verbinding te ervaren met je wezenskern van licht en liefde en vanuit die verbinding te denken, voelen, kiezen en handelen. Het kan zo zijn dat de feitelijke werkzaamheden er daarna niet anders door worden, maar de ervaring zal anders worden.

– Je komt dieper in jezelf, wortelt dieper in je wezen. Je blijft dicht bij jezelf en trouw aan jezelf. Heel het leven en alles wat op je pad komt zal je als zinvol en rijk leren ervaren, omdat je niet meer met de feiten vecht. Je succes en je (werk)plezier neemt toe. Je prestaties verbeteren, komen steeds meer op één lijn met je missie en talenten. Je tijdsbesteding zal efficienter worden. Keuzes worden makkelijker gemaakt, namelijk als toegevoegde waarde voor je missievervulling.

– Je gaat de verwarring voorbij. Je wordt helder in je hoofd en spreken. Helder in weten, zien, voelen en horen. Je leert stil te zijn in acceptatie van wat er nu is. Van daaruit ontstaat en ontvouwt het meest mogelijke en het hoogst haalbare voor jou op dat moment in jouw proces.

– Loslaten, overgave, vertrouwen in het leven zélf, niet-doen, stilte en meditatie in welke vorm dan ook zullen je richtingwijzers geven om je eigen unieke levenspad te begaan.

– Je leert je oude overlevingssystemen herkennen, zelfsabotagesystemen, belemmerende overtuigingen, oude eden, de niet-meer-zinvolle afspraken/(ziels)contracten (of zelfs vloek of ban) herkennen en transformeren en hier hulp bij te vragen. Je leert je uitvluchten herkennen en zonder enig uitstel te doen wat je moet doen. Omdat dit het verlangen van je ziel is en je je ziel je hier naar toe drijft. Omdat dit je gelukzaligheid brengt. Geduld tijdens dit proces wordt geoefend, evenals onthechting van het resultaat.

– Je leert je motieven helder te krijgen en je intenties zuiver en krachtig te formuleren. Je leert om gebeurtenissen waar je een negatief gevoel bij hebt te herkaderen.

– Je leert het onderscheid te maken tussen je ego en je Zelf/ je spirit en je persoonlijkheid. Je leert het krachtenspel tussen emoties/gevoelens, lichaam, gedrag, spirit, denkgeest/gedachten te ontrafelen. Dit geeft rust. Je leert onderscheiden wanneer het kind in jou aan het woord is en wanneer de volwassene. Je leert verantwoordelijkheid te nemen voor gedachten en daden.

– Je leert je schaduw integreren. Je leert de vervormingen van talenten kennen en transformeren naar hun lichtzijde. Je leert aanvoelen wat je schaduw nodig heeft.

– Je leert een dialoog aan te gaan met je talenten / innerlijke krachten. Door blijvend met ze in gesprek te zijn, leer je snel en adequaat reageren en acteren in het dagdagelijkse leven. Je ontwikkelt een moeiteloze en vanzelfsprekende discipline.

Je wordt gevoeliger, milder. Je durft kwetsbaar te zijn. In die kwetsbaarheid toon je je kracht.

– Je leert van jezelf te houden zoals je bent. Je leert je eigenheid en uniciteit te waarderen.

– Het symbolisch bewustzijn wordt geactiveerd. Je voelt je begeleid door krachten uit het universum/ het leven zélf, die jou alles aanreiken wat je nodig hebt om je missie te kunnen vervullen. Je stelt je open voor informatie van lichtwerkers/gidsen.

– Je leert los te laten en vrij te ontvangen wat er in overvloed al is om je te helpen.

– Je leert JA! te zeggen tegen het leven en de lessen te leren van wat op je pad komt.

We zijn spirituele wezens in een menselijke ervaring. Op het moment dat we van onze spirit/essentie doordrongen zijn en er volledig op vertrouwen, ligt de wereld voor ons open en ons geluk voor het oprapen. Dankbaarheid en overvloed zijn je deel. Je kunt en wilt niet meer anders.

Met andere woorden: Met Spiegelcoaching® gaan we:

Van mening naar waarneming. Van fantasie naar werkelijkheid.

Van denken naar lichaamsbewustzijn/voelen en weer terug.

Van illusie naar realisme tot op het bot.

Van dirigeren en krampachtig controle houden naar overgave,  je toevertrouwen.

Van verstrikking in de machtsdriehoek (onmacht, almacht, machtstrijd) naar innerlijke macht/kracht.

Van je gelijk willen hebben naar jezelf geluk gunnen.

Van veroordelen naar niet-realistische verwachtingen loslaten

Van een ander willen redden naar verantwoordelijkheid voor je eigen leven nemen.

Van leven voor een ander naar heilzaam egoïsme.

Van weerstand naar openheid, bereidheid, ontvankelijkheid.

Van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid, zelfstandigheid, autonoom functioneren.

Van over je heen laten lopen en misbruik naar krachtig grenzen aangeven en Nee zeggen.

Van jezelf wegcijferen naar gezond eigen belang dienen.

Van het gezag buiten jezelf leggen naar de verantwoordelijkheid voor eigen leven nemen.

Van moeizaam ploegen door mul zand naar moeiteloze voortgang.

Van geforceerd naar vanzelfsprekend en natuurlijk.

Van onbewust naar bewust. Van ontkennen naar (h)erkennen.

Van statische toestand / vastzitten,  naar  doorgaand proces.

Van moeilijk, complex en ingewikkeld naar simpel en makkelijk.

Van destructief naar constructief. Van onbereikbaarheid naar wezenlijk contact.

Van afstandelijkheid, angst en argwaan naar toenadering, vertrouwen en synergie.

Van tekorten naar overvloed en uitbundigheid.

Van het verleden of de toekomst naar NU.  Van een beperkte blik naar out of the box.

Van de massa, systemen, conventies naar eigenheid, uniciteit, authenticiteit.

Van naarstig zoeken naar loslaten en openstellen, vrij ontvangen.

Van problemen naar oplossingen. Van beperkingen naar mogelijkheden.

Met ziel, zaligheid én zakelijkheid.

Onvoorwaardelijk  én met grenzen. Sprankelend gepassioneerd én verstild en eenvoudig Zonder veroordeling en kritiek, met onderscheidingsvermogen en positieve bevestiging.

Wil je spelen? Durf je grenzen te verleggen, je speelruimte te verkennen, je horizon te verbreden? Wees de held in je eigen levensverhaal, maak een afspraak! Klik hier om deze individuele dagsessie en 2 maanden aansluitende intensieve e-coaching te bestellen.

BESTEL DIRECT HIER

Verras jezelf. Verras je naasten. Haal uit je levenstijd wat erin zit. Welkom!

Jacqueline Versteeg – de Weerd
Coachingpraktijk Zoekenderwijs
Prof. Oudpark 5 6716 EJ EDE
Mobiel; (0031)6-29431691
Skype: jacqueline.de.weerd
SpiegelSpel® Creatiekompas® Talentpentagram®
en systeem- en familieopstellingen
zijn producten/activiteiten van ZoekenderWijs.
K.v.k. 09171257

Tekst van Marianne Williamson uit ‘Return to Love’

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn.

Onze diepste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

Het is ons licht, niet onze duisternis,

dat ons het meeste vrees aanjaagt.

We vragen ons af:

Wie ben ik dat ik briljant, schitterend, talentvol, fantastisch zou zijn?

Let wel: Wie ben je dat je dat NIET zou zijn?

Je bent een kind van God.

Als jij je gedeisd houdt, bewijs je daarmee de wereld geen dienst.

Er is niets verlichts aan om jezelf zo klein te maken

dat andere mensen nooit onrustig zullen worden in jouw buurt.

We zijn allemaal voorbestemd om te schitteren, zoals kinderen dat doen.

We zijn geboren om de heerlijkheid van God, die binnen in ons is,

naar buiten te brengen.

Die bevindt zich niet slechts in enkelen van ons; die is aanwezig in iedereen.

En als wij ons licht laten schijnen,

geven we onbewust andere mensen toestemming om dat ook te doen.

Wanneer we bevrijd zijn van onze eigen angst,

heeft onze aanwezigheid automatisch een bevrijdende werking op anderen.